Έλεγχοι

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχειριστικού  ελέγχου σε επιχειρήσεις, στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος.